Uchwała nr XX/154/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 374, zm. poz. 1579),

Uchwała nr XX/154/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 374, zm. poz. 1579),Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., z kwoty 191,01 zł za 1 m3 drewna do kwoty 150 zł za 1 m3 drewna.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 4152 z dnia 2016-11-28

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 listopada 2016, 12:13:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229