Uchwała nr XX/156/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, zm. poz. 1579), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 617, zm. poz. 1579) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 374, zm. poz. 1579),

Uchwała nr XX/156/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, zm. poz. 1579), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 617, zm. poz. 1579) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 374, zm. poz. 1579),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Rady Gminy Choceń nr VIII/41/15 z dnia  29 maja 2015 r., w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Z tytułu poboru inkasa inkasenci dokonujący poboru podatków i opłat otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości 244 zł brutto miesięcznie.”
 
§ 2
Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3
Traci moc uchwała nr XIX/141/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 4153 z dnia 2016-11-28

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 listopada 2016, 12:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237