Uchwała nr XX/158/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930, zm. poz. 753, poz. 1583),

Uchwała nr XX/158/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930, zm. poz. 753, poz. 1583),Rada Gminy,                                                                                                                                                                                                  uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Rady Gminy Choceń Nr XIX/148/16 z dnia 14 września 2016 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania § 2 otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy”
                                                   
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 4154 z dnia 2016-11-28

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 listopada 2016, 12:08:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274