Uchwała nr XX/149/2016 Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2016-2031Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2016.1870 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446)

Uchwała nr XX/149/2016
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2016-2031

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2016.1870 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446)Rada Gminy postanawia :
 
 § 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choceń na lata 2016-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
Aktualizacja przedsięwzięć w latach 2016-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 listopada 2016, 10:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224