Uchwała nr XX/160/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu przebudowy drogi powiatowej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ),

Uchwała nr XX/160/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu przebudowy drogi powiatowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.       Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy rzeczowo - finansowej w roku 2017 w robotach budowlanych związanych z realizacją przez Powiat Włocławski zadań własnych w zakresie przebudowy drogi powiatowej  nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki na odcinku o długości 0,990 km.
2.       Pomoc rzeczowo – finansowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować wyłącznie kruszywo, robociznę, materiały pomocnicze i pracę sprzętu niezbędną do wykonania zadania określonego w ust. 1.
§ 2
Szczegółowe warunki oraz sposób udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, określone zostaną odrębną umową.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 listopada 2016, 10:22:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245