Uchwała nr XX/159/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 575, zm. poz. 1583),

Uchwała nr XX/159/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 575, zm. poz. 1583),UCHWAŁA NR XX/159/16
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 22 listopada 2016 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 575, zm. poz. 1583),
 
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 dla Gminy Choceń stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

Załącznik do Uchwały Nr XX/159/16 (29kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 listopada 2016, 10:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234