Uchwała nr XX/157/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChoceniuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( tj. Dz.U. z 2016r.,poz.930 z póź.zm1.)

Uchwała nr XX/157/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( tj. Dz.U. z 2016r.,poz.930 z póź.zm1.)


Rada Gminy
uchwala , co następuje :
 
§ 1
 
Przyjąć statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
 
Uchyla się uchwałę XIX/147/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr VI/51/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski



załącznik
do uchwały  Nr XX/157/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016r.
 
 
 
STATUT
 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 
W CHOCENIU
 
   §1
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu  jest jednostką organizacyjną  Gminy Choceń.
§ 2
W pracy Ośrodka mają zastosowanie :
 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r.,poz.23)
- ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( t .j. Dz.U. z 2016r.,poz.930,z póź.zm. )
- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2015r.,poz.114 z póź.zm.)
- ustawa z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz. U. z 2016r.poz.169)
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(t. j .Dz. U. z 2016r.poz.575 z póź.zm. )
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U.poz.1863 oraz z 2015r. poz.1359)
- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r.,poz.195)
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2015r.,poz.2156 oraz z 2016r.poz.35,64 i 195)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z (t. j. Dz.U. z 8 kwietnia 2015r.,poz.581)
- ustawa a dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223,poz.1458 z póź.zm.)
- ustawa z dnia 26 czerwca 1998r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21 ,poz. 94 z póź.zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2016r.,poz.446, z póź.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2015r.,poz.163 z póź.zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2016r.,poz.902)
- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości(Dz.U. z 2016r.,poz.1047)
- ustawa z dnia 31 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.U. z 2016r.,poz.963)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U. z 2015r.,poz.1390)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. z 2016r.,poz.224)
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie  zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r.,poz.162)
- inne właściwe ustawy i akty prawne
- niniejszy statut
 
 
 
 
§3
 
Ilekroć w statucie jest mowa o :
Radzie – oznacza to Radę Gminy w ChoceniuWójcie – oznacza to Wójta Gminy ChoceńKierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChoceniuOśrodku  - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu
 
 
 
§4
 
Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Choceń.Siedziba Ośrodka mieści się w Choceniu przy ul. Sikorskiego 8b
 
    §5
 
 
Celem i zadaniem Ośrodka jest  wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do    zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach          odpowiadających godności człowieka a także zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.
 
 
§6
 
1.      Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie :
1)      zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
2)      zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej
3)      programów z zakresu pomocy społecznej
4)      świadczeń rodzinnych
5)      zadań związanych z ustalaniem i wypłacaniem zasiłków dla opiekunów
6)      zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
7)      zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
8)      zadań z zakresu prowadzenia i przyznawania Karty Dużej Rodziny
9)      zadań z zakresu świadczeń wychowawczych
10)  zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty
11)  zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
12)  zadań o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
13)  zadań nałożonych przepisami powszechnie obowiązującymi
 
W celu realizacji  zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej , centrami pomocy rodzinie, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 
 
§7
 
 
Środki na finansowanie zadań przewidzianych w § 6 zapewniają odpowiednio budżet gminy Choceń i budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego .
 
 
 
§8
 
     Działalność i wykonywanie zadań przez Ośrodek może być wspierana  z darowizn ,dotacji                  
     osób fizycznych i prawnych.
§9
 
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami przepisów ustawy o finansach publicznych.Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy.Obsługę finansowo-kasową Ośrodka sprawuje Urząd Gminy.
                                                         
                                                             §10
 
Ośrodek prowadzi własna obsługę kadrową.
 
§11
 
Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Organem właściwym do nawiązania stosunku pracy z Kierownikiem jest Wójt , który jest  jego służbowym przełożonym.Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.W przypadku nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez niego pracownik.Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.Kierownik Ośrodka uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka w granicach udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.
 
 
 
§ 12
 
1.      Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny.
2.      Regulamin organizacyjny wydawany jest w drodze zarządzenia Kierownika.
      
 
 
 
§ 13
 
1.      Kierownik składa radzie coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
2.      Na każde żądanie Rady i jej organów Kierownik jest zobowiązany przedstawić informację w zakresie interesującym te podmioty.
 
 
§ 14
 
         Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        
 
§ 15
       
         Zmian w statucie dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 listopada 2016, 10:16:09)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (30 listopada 2016, 14:15:38)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242