Uchwała nr XX/155/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg Na podstawie art. 8 ust. 2 a oraz 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579),

Uchwała nr XX/155/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg

Na podstawie art. 8 ust. 2 a oraz 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579),Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem następujących dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Gminy Choceń w sezonie zimowym 2016/2017:
- 2916 Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice,
- 2917 Szatki – Wola Nakonowska – Kowal,
- 2921 Śmiłowice – Wilkowiczki,
- 2922 Wilkowice,
- 2927 Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 listopada 2016, 10:13:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225