Uchwała nr XX/151/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic gminy Choceń z gminą Włocławek Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 2, art. 4b ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r., w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 310),

Uchwała nr XX/151/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic gminy Choceń z gminą Włocławek

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 2, art. 4b ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r., w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 310),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę granic administracyjnych Gminy Choceń, poprzez włączenie do Gminy Choceń działki o numerze ewidencyjnym 16/1 o powierzchni 0,1286 ha położonej w obrębie geodezyjnym Łagiewniki, Gmina Włocławek.
 
§ 2
Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
                       
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XX/151/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016 r.
 
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem
Wojewody Kujawsko Pomorskiego
 
Wnioskodawca:
Rada Gminy Choceń
 
 
WNIOSEK
o dokonanie zmiany granic Gminy Choceń z Gminą Włocławek
 
Działając na podstawie Uchwały Nr XX/151/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016 r.
wnoszę o dokonanie zmiany granic administracyjnych Gminy Choceń, polegającej na włączeniu do Gminy Choceń działki o numerze ewidencyjnym 16/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łagiewniki, Gmina Włocławek.
Do wniosku dołącza się dokumenty i informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postepowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 310).
 
1. Treść proponowanej zmiany
Rada Gminy Choceń wnioskuje za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy Choceń, polegająca na:
włączeniu do Gminy Choceń działki o numerze ewidencyjnym 16/1 o powierzchni 0,1286 ha położonej w obrębie geodezyjnym Łagiewniki, Gmina Włocławek.
 
2. Uzasadnienie
Zakres wnioskowanej zmiany granic Gminy Choceń uzasadniają uwarunkowania społeczne, oraz przestrzenno- infrastrukturalne.
Propozycja została zaakceptowana przez mieszkańców Gmin – Choceń oraz Włocławek w drodze przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Inicjatorami zmiany granicy są mieszkańcy północnej części gminy Choceń, których nieruchomości są położone na terenie gminy Choceń, a droga do nich prowadząca należy do gminy Włocławek. Zmiana przebiegu granicy ustanowi jednego administratora infrastruktury drogowej dla mieszkańców gminy Choceń. W przeszłości, jeszcze przed podziałem dokonanym w związku z budową autostrady A1, droga należała do Gminy Choceń. Regulacja ma istotne znaczenie dla przyszłych działań związanych z realizacją projektu dotyczącego przebudowy w/w drogi. Włączenie posesji w granice gminy Choceń umożliwi prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości zlokalizowanych przy w/w drodze. Pozwoli to także na jej modernizacje przez jednego inwestora w jednym procesie administracyjnym. Zabudowa mieszkaniowa położona jest w gminie Choceń. Droga stanowi jedyny dojazd do posesji, które są zlokalizowane na terenie gminy Choceń.
2. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446)
Rada Gminy Choceń stwierdza, że proponowana zmiana granic gminy Choceń spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446) tj. zapewnia gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzgledniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych pomiędzy Gminą Choceń a Gminą Włocławek.
3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchni tego terenu
1) Na obszarze objętym proponowaną zmianą bezpośrednio zamieszkuje 10 osób, stan na dzień 12 kwietnia 2016 r. W sołectwie Nakonowo Stare, do którego zostanie włączona droga zamieszkuje 69 uprawnionych do głosowania mieszkańców.
2) Obszar wnioskowanej zmiany granic obejmuje całą działkę ewidencyjną o numerze 16/1 o powierzchni 0,1286 ha, stanowiącą część obrębu ewidencyjnego Łagiewniki.
4. Określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych wprowadzenia proponowanej zmiany
Określa się że gminy Choceń i Włocławek w związku z wprowadzoną zmianą nie poniosą jednorazowych kosztów.
Określa się że zwiększą się szacunkowe koszty stałe w wysokości ok. 5.000 zł rocznie związane z letnim i zimowym utrzymaniem drogi przez gminę Choceń. Jednocześnie koszty będą mniejsze o w/w kwotę dla gminy Włocławek.
5. Wyniki konsultacji
1) Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniu 9 stycznia 2016 r., zgodnie z Uchwałą nr XIV/87/15 Rady Gminy w Choceniu z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Choceń.
Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie gminy Choceń przedstawiają się następująco:
− liczba osób uprawnionych do głosowania –  69,
− liczba osób które wzięły udział w konsultacjach – 39,
− liczba oddanych głosów za zmianą „tak”– 39,
− liczba głosów przeciwnych i „wstrzymujących się”- 0.
 
2) Na podstawie uchwały Nr XIV/88/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Choceń, Wójt Gminy Choceń wystąpił do Rady Gminy Włocławek o wyrażenie opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy obydwiema gminami w zakresie, o którym mowa w niniejszym wniosku. W odpowiedzi na powyższe Rada Gminy Włocławek pismem przekazała pozytywne opinie w postaci następujących uchwał, stanowiących załączniki do wniosku:
 
a) Uchwały Nr XIII/104/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Włocławek w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy;
b) Uchwały Nr XIV/110/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Włocławek.
 
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych na terenie Gminy Włocławek przedstawiają się następująco:
− liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania –  5688,
− liczba osób które wzięły udział w konsultacjach – 28,
− liczba oddanych głosów za zmianą „tak”– 28,
− liczba głosów przeciwnych i „wstrzymujących się”- 0.
 
WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postepowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia
i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 310), do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1.      Mapa topograficzna proponowanych zmian przebiegu granicy Gminy Choceń w skali 1: 50000.
2.      Mapa topograficzna w skali 1: 25.000, przedstawiająca siedziby władz gmin objętych wnioskiem.
3.      Zaświadczenie potwierdzające zgodność danych statystycznych dotyczących liczby ludności oraz powierzchni terenu.
4.      Uchwała nr XIV/87/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Choceń.
5.      Uchwała nr XIII/104/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włocławek w spawie zmiany granic administracyjnych Gminy.
6.      Uchwała nr XV/98/16 Rady Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Choceń.
7.      Uchwała nr XIV/11/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Włocławek.
8.      Zaświadczenie nr 1/16 Starosty Włocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r., w sprawie potwierdzenia zgodności danych z operatem ewidencyjnym.
9.      Zaświadczenie nr 2/16 Starosty Włocławskiego z dnia 24 czerwca 2016 r., w sprawie potwierdzenia zgodności danych z operatem ewidencyjnym.
10.  Zaświadczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2016 r., w sprawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniający infrastrukturę techniczną i społeczną, układ urbanistyczny i komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu.  
11.  Opinia Głównego Geodety Kraju z dnia 1 września 2016 r., nr KN-PRG.430.28.2016.1 potwierdzająca przebieg dotychczasowych granic gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju.
 
W świetle wskazanych powyżej argumentów o charakterze historycznym, społecznym i infrastrukturalnym oraz biorąc pod uwagę konieczność kształtowania granic w sposób zapewniający gminom jednorodny charakter, uwzgledniający układ osadniczy i przestrzenny pomiędzy poszczególnymi jednostkami, Rada Gminy Choceń wnioskuje za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dokonanie zmiany granic pomiędzy gminą Choceń a gminą Włocławek.

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 listopada 2016, 10:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352