Uchwała nr XIX/148/16Rady Gminy Choceńz dnia 14 września 2016w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm. ),

Uchwała nr XIX/148/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 14 września 2016


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm. ),Rada Gminy,
uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu.
§ 3
Traci moc uchwała Rady Gminy Choceń Nr XXVI/154/09 z 24 lutego 2009 r., w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

Załącznik do Uchwały Nr XIX/148/16 (16kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 3230 z dnia 2016-09-22

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Ziółkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (22 września 2016, 14:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286