Uchwała nr XIX/147/16Rady Gminy Choceńz dnia 14 września 2016w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChoceniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm. ).

Uchwała nr XIX/147/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 14 września 2016


w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm. ).Rada Gminy
uchwala, co następuje :
 
§ 1
Przyjąć statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr VI/51/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
 
 
Załącznik
do uchwały nr XIX/147/16            
Rady Gminy Choceń
z dnia 14 września 2016 r.
 
 
 
STATUT
 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 
W CHOCENIU
 
§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu  jest jednostką organizacyjną  Gminy Choceń.
 
§ 2
W pracy Ośrodka mają zastosowanie :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz.23)
- ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz.163  z póź.zm.)
- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2015r., poz.114 z póź.zm.)
- ustawa z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz. 169)
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r.poz.332 z póź.zm.)
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.poz.1863 oraz z 2015 r. poz.1359)
- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195)
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64 i 195) środków publicznych
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z (t. j. Dz.U. z 8 kwietnia 2015r., poz.581)
- ustawa a dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z póź.zm.)
- ustawa z dnia 26 czerwca 1998r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z póź.zm.)
- inne właściwe ustawy i akty prawne
 
§ 3
Ilekroć w statucie jest mowa o :
Radzie – oznacza to Radę Gminy w ChoceniuWójcie – oznacza to Wójta Gminy ChoceńKierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChoceniuOśrodku  - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu
 
 
 
§ 4
1.      Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Choceń.
2.      Siedziba Ośrodka mieści się w Choceniu przy ul. Sikorskiego 8b
 
§ 5
Celem i zadaniem Ośrodka jest  wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do    zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka a także zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.
 
§ 6
1.      Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej z podziałem na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie, a w szczególności :
1)      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
2)      pracę socjalną
3)      prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej
4)      analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
5)      realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
6)      rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
2.      Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.
3.      Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta.
4.      W celu realizacji  wymienionych wyżej zadań Ośrodek współpracuje z organami gminy, centrami pomocy rodzinie, wojewodą , regionalnym ośrodkiem polityki społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
5.      Tworzy się w Ośrodku  stanowiska pracy do realizacji innych zadań i świadczeń wynikających z przepisów prawa:
1)      ustawy o świadczeniach rodzinnych
2)      ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
3)      ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
4)      ustawy o Karcie Dużej Rodziny
5)      ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
6)      ustawy o systemie oświaty
7)      ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8)      ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 
§ 7
Środki na finansowanie zadań przewidzianych w § 6 zapewniają odpowiednio budżet gminy i budżet Państwa.
 
§ 8
Działalność i wykonywanie zadań przez Ośrodek może być wspierana  z innych źródeł a w              szczególności darowizn ,dotacji osób fizycznych lub prawnych
 
§ 9
1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami przepisów ustawy o finansach publicznych.
2.      Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy.
4.      Obsługę finansowo-kasową Ośrodka sprawuje Urząd Gminy.
                                                         
                                                             § 10
Ośrodek prowadzi własna obsługę kadrową.
 
§ 11
1.      Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik
2.      Organem właściwym do nawiązania stosunku pracy z Kierownikiem jest Wójt , który jest  jego służbowym przełożonym.
3.      Kierownik jest bezpośrednim służbowym przełożonym pracowników Ośrodka i jest właściwym do nawiązywania z nimi stosunku pracy.
4.      W przypadku nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez niego pracownik.
5.      Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.
6.      Kierownik Ośrodka uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka w granicach udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.
 
§ 12
1.      Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny.
2.      Regulamin organizacyjny wydawany jest w drodze zarządzenia Kierownika.
      
§ 13
1.      Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy gminy i upoważnione osoby w sposób i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.      Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje również wojewoda.
 
§ 14
1.      Kierownik składa radzie coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
2.      Rada, biorąc pod uwagę potrzeb , o których mowa w pkt.1, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
3.      Na każde żądanie Rady i jej organów Kierownik jest zobowiązany przedstawić informację w zakresie interesującym te podmioty.
 
§ 15
Zmian w statucie dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (15 września 2016, 12:45:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 335