Uchwała nr XIX/146/16Rady Gminy Choceńz dnia 14 września 2016w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Choceń aportu do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rypinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

Uchwała nr XIX/146/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 14 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Choceń aportu do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rypinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446).Rada Gminy
uchwala, co następuje
 
§ 1
Wyraża zgodę na wniesienie przez Gminę Choceń do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie kwoty 500.000 zł w 2017 roku (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) w gotówce i objęcie nowo utworzonych udziałów w/w Spółce.
 
§ 2
Wniesione udziały będą stanowiły kapitał zakładowy i będą przeznaczone na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Choceń na działce nr 190/6.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Traci moc uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Choceń z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Choceń aportu do Rypińskiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rypinie.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (15 września 2016, 12:42:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285