Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXIV/174/12
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu w wysokości    24.615.142 zł, z tego:
1)                  bieżące w wysokości   19.433.016 zł         
2) majątkowe w wysokości        5.182.126 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1
§2
1.       Wydatki budżetu w wysokości  26.837.840 zł, z tego:
1)      bieżące w wysokości           18.638.227  zł,
2)      majątkowe w wysokości       8.198.613 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2
1.       Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013  zgodnie z Załącznikiem nr 3
§3
1.Deficyt budżetu w wysokości  2.222.698  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.880.849 zł 
2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 246.037 zł
na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (PREFINANSOWANIE)
3) przychody w kwocie 95.812 zł ze spłat pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej
§4
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  4.696.996 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości  2.474.298 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4
 
§5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                          - w kwocie    6.000.000 zł,
2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                          -w kwocie  2.222.698 zł,
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów            -w kwocie    2.474.298 zł,
§6
1.       Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym -       w kwocie 67 000 zł.
2.       Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę -                  w kwocie 67 000 zł.
§7
1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5
2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgonie z Załącznikiem nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7
§8
W budżecie tworzy się rezerwy:
1.       ogólną w wysokości  - 99.954 zł,
2.       celowe w wysokości – 52.325 zł,
z przeznaczeniem na:
a)      realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.325 zł,
§9
1.       Ustala się dochody w kwocie 100 000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
§10
Wyodrębnia się w budżecie kwotę  335.175 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 8
 
§11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 9
§12
2.       Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.595.000 zł, koszty – 1.595.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 271.211. zł, wydatki – 271.211 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11
§13
Upoważnia się Wójta do:
1.       zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
2.       do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,
3.       udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0 zł;
4.       udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 67.000 zł
5.       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Lewandowicz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1177 z dnia 2013-03-21

Opublikował: Hania Gołębiewska (8 kwietnia 2013, 10:06:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 892

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij