Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXIV/178/12
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Choceń

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)


Rada Gminy
Choceń uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich gminy Choceń obejmujące:
1) zadania świetlic wiejskich,
2) zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich,
3) zasady finansowania świetlic wiejskich,
4) regulamin korzystania ze świetlic wiejskich
§ 2. Świetlice wiejskie, stanowiące własność gminy Choceń są miejscem spotkań mieszkańców, zgodnie
z potrzebami lokalnej społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa w zakresie kultury
oraz działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:
1) stworzenie bazy dla integracji środowiska lokalnego,
2) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,
3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej dla dzieci i młodzieży,
4) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych
5) organizowanie imprez dla mieszkańców gminy (festynów, uroczystości itp.)
6) promowanie sportu masowego,
7) promocji wsi i gminy
§ 3. Majątkiem świetlicy zarządza wójt, a opiekunem świetlicy jest sołtys lub osoba działająca z upoważnienia
wójta, która :
1) odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlicy na imprezy rodzinne, wiejskie, prezentacje, szkolenia i inne
uroczystości okolicznościowe,
2) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych: organów sołectwa,
zadań realizowanych przez gminę, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz organizacji
uroczystości i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa i gminy,
3) administruje terenem i budynkiem, w którym znajduje się świetlica,
4) wynajęcie świetlicy następuje na wniosek, podanie zainteresowanego
§ 4. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele wymienione w § 3 pkt. 1 może nastąpić w przypadku, gdy nie jest
ona niezbędna dla realizacji innych celów wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz gminy
Choceń lub środowiska lokalnego.
§ 5. 1) Wynajęcie świetlicy na cele wymienione w §3, pkt. 1, jest możliwe na podstawie pisemnej umowy
zawartej przez wójta z pełnoletnią osobą fizyczną lub osobą prawną ubiegającą się o wynajęcie.
2) Umowa musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres najemcy w przypadku pełnoletniej osoby fizycznej
b) dane osoby prawnej i osób uprawnionych do jej reprezentowania,
c) rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica,
d) datę i planowany czas korzystania ze świetlicy,
3) Wysokość stawki za najem poszczególnych świetlic wiejskich, kwoty ryczałtów (za zużycie mediów, koszty
związane z utrzymaniem obiektu) w poszczególnych świetlicach oraz kwotę kaucji stanowiącą zabezpieczenie
roszczenia wynajmującego z tytułu najmu i szkód powstałych podczas najmu, określi wójt w drodze
zarządzenia .
4) Kwota kaucji uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu czy użyczenia .
5) Kaucja podlega zwrotowi najemcy tylko wtedy , gdy wynajmujący pisemnie stwierdzi brak szkód powstałych
podczas najmu.
6) Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy stanowią dochód gminy.
§ 6. Utrzymywanie obiektów świetlic wiejskich, finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.
§ 7. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania „Regulaminu korzystania
z świetlicy wiejskiej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Lewandowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/178/12
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

§ 1. Wszyscy korzystający ze świetlicy wiejskiej są obowiązani przestrzegać przepisów BHP
i przeciwpożarowych, jak również do utrzymania czystości w pomieszczeniach.
§ 2. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności osoby pełnoletniej , która sprawuje
nadzór nad grupą niepełnoletnich i ponosi za grupę i jej członków odpowiedzialność.
§ 3. W świetlicach wiejskich obowiązuje zakaz:
a) zaśmiecania obiektu i przyległego terenu,
b) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się w świetlicy wiejskiej oraz na przyległym terenie,
c) zakłócania spokoju i porządku publicznego
d) wprowadzania zwierząt,
e) przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających i palenia tytoniu w trakcie
zajęć dla dzieci i młodzieży.
§ 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wzywane do opuszczenia
świetlicy wiejskiej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczenia bądź w innym trybie.
§ 5. Do obowiązków korzystającego należy dokładne posprzątanie wszystkich zajmowanych pomieszczeń,
używanego sprzętu i wyposażenia świetlicy oraz posprzątanie terenu przed wejściem do świetlicy po zakończeniu
korzystania z obiektu.
§ 6. Korzystający ze świetlicy nie może podnajmować/udostępniać jej pomieszczeń innym osobom.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
245 z dnia 2013-01-09

Opublikował: Hania Gołębiewska (15 stycznia 2013, 08:58:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1033

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij