Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.12.2018 na przedmiot zamówienia Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1.Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 1 Zakład Remontowo – Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek Cena oferty: 489.219,98 zł Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 2 „Zakład Blacharski Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński, ul. Żelazne Wody 50A, 87-800 Włocławek Cena oferty: 495.656,18 zł Liczba pkt: 59,22 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 99,22 Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD, ul. Barska 12a, 87-800 Włocławek Cena oferty: 580.000,00 zł Liczba pkt: 50,60 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 90,60 Oferta nr 4 Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Sadzikowski, ul. Wschodnia 2A, 87-800 Włocławek Cena oferty: 540.000,00 zł Liczba pkt: 54,35 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 94,35 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Choceń, jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.13.2017 na przedmiot zamówienia Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Choceń, jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. (Cena) koszty obsługi bankowej, oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu gminy, oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek. 1. Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 1 Bank Spółdzielczy w Kowalu ul. Piłsudskiego 42 87-820 Kowal (Cena) koszty obsługi bankowej - 135.420,00 zł. Liczba pkt: 60,00 Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu gminy – 4,14 % Liczba pkt: 20,00 Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek – 0 % Liczba pkt: 20,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie informuje, iż nie wpłynęło więcej ofert. 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń: Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń, Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.11.2018 na przedmiot zamówienia: Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń: Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. Wygrała oferta nr 3 1. Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, 88-220 Osięciny, ul Sienkiewicza 1 Cena: 2 022 206,01 zł brutto Liczba pkt. 60,00 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: 1. KONSORCJUM WYKONAWCÓW: LIDER: MCC S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz PARTNER: MOLEWSKI Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Cena: 6 122 757,97 zł brutto Liczba pkt. 19,81 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 59,81 2. KONSORCJUM WYKONAWCÓW: LIDER: Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A/2, 87-811 Fabianki PARTNER: P.W. „HYDRO-KAN” Krzysztof Kurlapski, ul. Wiślana 54, 87-811 Fabianki Cena: 2 161 180,01 zł brutto Liczba pkt. 56,14 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 96,14 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.8.2018 na przedmiot zamówienia: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1. Wybrana została oferta najkorzystniejsza: OZE-BIOMAR Sp. z .o.o. ul Narcyzowa 12, 81-653 Gdynia Cena oferty: 1 233 768,05 zł, Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne: 300 miesięcy Liczba pkt: 20,00 Okres gwarancji na falownik (inwerter): 144 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Brak wykonawców wykluczonych. 3. Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone. 4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu - nie dotyczy. 5. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 6. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 7. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca konieczne połączenie z terenem inwestycyjnym w miejscowości Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.7.2018 na przedmiot zamówienia: Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca konieczne połączenie z terenem inwestycyjnym w miejscowości Choceń. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1. Wybrana została oferta najkorzystniejsza: GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. al. Jana Pawła II 15, 87-800 Włocławek Cena oferty: 439 840,57 zł, Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Brak wykonawców wykluczonych. 3. Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone. 4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu - nie dotyczy. 5. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 6. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 7. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.5.2018 na przedmiot zamówienia: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń, Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1. Wybrana została oferta najkorzystniejsza: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn Cena oferty: 640 977,94 zł, Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Brak wykonawców wykluczonych. 3. Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone. 4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu - nie dotyczy. 5. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 6. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 7. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 190762C, 190705C i 190721C

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.1.2018 na przedmiot zamówienia Przebudowa dróg gminnych nr 190762C, 190705C i 190721C. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1. Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 6 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn cena oferty: 2 089 847,17 zł Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 1 Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2 449 049,90 zł Liczba pkt: 51,20 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 91,20 Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o. o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Cena oferty: 2 348 730,88 zł Liczba pkt: 53,39 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 93,39 Oferta nr 3 Firma Transportowo – Handlowa WOTEX Wojciech Wacławski Micin 12, 99-314 Krzyżanów Cena oferty: 2 966 909,95 zł Liczba pkt: Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: Oferta nr 4 Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Moglino Cena oferty: 2 484 991,31 zł Liczba pkt: Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: Oferta nr 5 Konsorcjum Wykonawców: Lider: MCC S.A ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Partner: Molewski Sp. z o. o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2 157 105,44 zł Liczba pkt: Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: Oferta nr 7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza Cena oferty: 2 570 000,00 zł Liczba pkt: Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku 2018

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.13.2017 na przedmiot zamówienia: „Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku 2018”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz okres gwarancji. Wygrała oferta nr 2 KONSORCJUM WYKONAWCÓW: LIDER: MCC S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz PARTNER: MOLEWSKI Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Cena: 1 037 776,71 zł brutto Liczba pkt. 60,00 Okres gwarancji - 48 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: 1. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn cena oferty: 1 093 974,55 zł brutto, Liczba pkt. 56,90 Okres gwarancji - 48 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 96,90 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno cena oferty: 1 069 908,05 zł brutto, Liczba pkt. 58,20 Okres gwarancji - 48 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 98,20 3. Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek cena oferty: 1 086 452,30 zł brutto, Liczba pkt. 57,30 Okres gwarancji - 48 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 97,30 4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA, Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza cena oferty: 1 067 348,07 zł brutto, Liczba pkt. 58,30 Okres gwarancji - 48 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 98,30 5. Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów cena oferty: 1 729 830,55 zł brutto, Liczba pkt. 36,00 Okres gwarancji - 48 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 76,00 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław cena oferty: 1 198 252,42 zł brutto, Liczba pkt. 52,00 Okres gwarancji - 48 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 92,00 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij