UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY CHOCEŃ W 2020 R.17.01.2020

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY CHOCEŃ W 2020 R.

17.01.2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy i art. 28 z dnia 25 czerwca 2010
o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 t.j.)
 
Wójt Gminy Choceń
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU W NA TERENIE GMINY CHOCEŃ 2020 R.
 
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć
z zakresu:
szkolenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, tenis ziemny;
2. Zadanie może być realizowane w różnych formach,  a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez prowadzenie zajęć we wskazanych wyżej dyscyplinach sportowych (projekty całoroczne), obejmujące:
- organizację treningów, zajęć sportowych,
- organizację zawodów i rozgrywek,
- udział w zawodach i rozgrywkach,
- organizację zgrupowań, (obozów) sportowych,
- wynajem bazy sportowej,
- zakup sprzętu sportowego;
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
1. Na realizację w/w zadania w roku 2020 przeznaczono kwotę - 70.000,00 zł.
2.Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację  zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3. Podaje się do wiadomości, że suma przyznanych dotacji na realizację zadania w roku 2019 wyniosła 70.000,00 zł.
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje celowe w 2019 roku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.chocen.pl.
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 t.j.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. )
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. )
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w Uchwale nr IV/26/11 Rady Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Choceń.
3. Wójt Gminy Choceń przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwoławczego.
4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
5. Wójt Gminy Choceń może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Choceń.
7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego, transfery zawodnika z innego klubu sportowego, zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, koszty, które wnioskodawca poniósł na realizacje przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących do uprawiania sportu.
8. Koszty, które mogą być finansowane z dotacji:
- realizację programów szkolenia sportowego;
- zakup sprzętu sportowego;
- koszty związane z  organizacją zawodów sportowych lub uczestnictwa w nich;
- koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być realizowane w roku 2020 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania od daty rozpoczęcia zadania (zgodnie z wnioskiem) nie wcześniej jednak, niż z dniem podpisania umowy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę rodzaj realizowanego zadania możliwe jest uwzględnienie kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy, o ile powyższe zastrzeżenie zawarte jest w umowie.
4. Wnioskodawca ma prawo do zmiany pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów w wysokości do 10% podanych kosztów zadania, a powyżej 10% za zgodą zamawiającego.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.
 
 
V. Termin, tryb i warunki składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział kluby sportowe działające na terenie Gminy Choceń, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
2.Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają oferty na formularzu zgodnym z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2020 r. do godz. 10:00 osobiście w  sekretariacie Urzędu Gminy Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń (pokój nr 13) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Konkurs pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2020 r.”. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znaleźć się dane podmiotu składającego ofertę. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Choceniu. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.02.2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 13.
4. Oferta, powinna zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
- inne informacje dotyczące wnioskodawcy lub przedkładanej oferty, wynikające ze wzoru oferty.
5. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub ewidencji potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
2) sprawozdanie merytoryczne za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia wniosku,
3) sprawozdanie finansowe za rok 2019 lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
5) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy wniosek o dotację podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
6. Wnioski złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
7. Wnioski muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 
Uwaga: W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każdą stronę należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzania zgodności z oryginałem.
 
 
VI. Terminy, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru.
1. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Choceń.
3.  Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1)      celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem konkursu,
2)      rodzaj i celowość kosztów,
3)      dotychczasową współpracę z Gminą Choceń,
4)      zasoby kadrowe,
5)      preferencje lokalne.
4. Ocena Komisji jest przekazywana Wójtowi Gminy Choceń, który podejmuje ostateczna decyzję.
5. Wyniki konkursu  zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Choceń i Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.chocen.pl.
 
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
1. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy  przed rozpoczęciem zadania określonego we wniosku.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, którego druk można pobrać na stronie www.bip.chocen.pl.
 
VIII. Postanowienia końcowe.
1.Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
2.Wójt Gminy Choceń zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 
Choceń, 17 stycznia 2020 r.

Zarządzenie 118/20 (580kB) pdf
Załącznik nr 2 - oferta (31kB) word
Załącznik nr 3- sprawozdanie (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Kamil Klejba (17 stycznia 2020)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (17 stycznia 2020, 13:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68