Strona główna   >  Aktualności

Projekt Uchwały Rady Gminy do konsultacji

25.02.2016


UCHWAŁA nr XV/…/16
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia … marca 2016 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
                  bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, zm. 1890) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 266),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Choceń na 2016 rok”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3
Traci moc uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015 r., w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Choceń na rok 2015.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/…./16
Rady Gminy Choceń
z dnia … marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Choceń na 2016 rok

§ 1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2016 rok  zwany dalej „Programem” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych gminy Choceń.
 
§ 2
1. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu gminy Choceń mają zapewnione miejsce
w schronisku dla zwierząt bezdomnych.
2. Wójt Gminy podpisał umowę ze schroniskiem pn. SITA Płocka Gospodarka Komunalna sp. z o.o., które przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Choceń.

§ 3
1. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym
administracyjnymi granicami gminy Choceń.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących przy udziale pracownika Urzędu Gminy Choceń, do którego mogą również zwracać się mieszkańcy z prośbą o przydział karmy dla wolno żyjących kotów;
3) sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów;
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

§ 4
1. Dokarmianie kotów, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt. 2 będzie odbywało się
w miejscach ich skupisk.
2. Dokarmianie kotów będzie obejmowało zakup suchej karmy i urządzeń służących dokarmianiu.
3. Organizowanie dokarmiania kotów będzie odbywało się na interwencje mieszkańców gminy oraz doraźnie, szczególnie w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
4. Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3 będzie
przeprowadzana wg potrzeb przez Gabinet Weterynaryjny M. Marciszewski & A. Budindorf, Choceń ul. Czerniewicka 11, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Choceń.
 
§ 5
1. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy Choceń podlegają okresowemu odławianiu.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Choceń przeprowadzane będzie po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników urzędu gminy, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców miejscowości, iż zwierzęta pozostają bez opieki.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy będzie realizowane w następstwie konkretnych zgłoszeń otrzymywanych przez pracownika urzędu gminy w Choceniu, a dotyczących pozostawionych bez opieki lub błąkających się zwierząt w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
7. Odławianiem i transportem zwierząt chorych, zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi zajmować będzie się SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
8. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Gabinet Weterynaryjny M. Marciszewski & A. Budindorf, Choceń ul. Czerniewicka 11, gdzie będą przebywały na wypadek odnalezienia ich dotychczasowych właścicieli.
9. Zwierzęta, o których mowa w ust.1 będą umieszczone w pojedynczych boksach i będą miały zapewnione:
1) wyżywienie;
2) opiekuna - wyznaczony pracownik Zakładu;
3) opiekę weterynaryjną.
10. Koszty pobytu bezdomnych zwierząt w boksach zlokalizowanych na terenie Gabinet Weterynaryjny M. Marciszewski & A. Budindorf, Choceń ul. Czerniewicka 11 pokrywa gmina, na podstawie zawartego porozumienia.
11. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.
 
§ 6
1. Gmina Choceń realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Regulaminem schroniska.
2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzane także w Gabinecie Weterynaryjnym M. Marciszewski & A. Budindorf, Choceń ul. Czerniewicka 11.
 
§ 7
1.      Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
2.      W zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt gmina współpracować będzie także z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 8
Gmina finansuje zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających
w schronisku. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma zawartą umowę.
 
§ 9
1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Andrzeja Rydeckiego w miejscowości Wola Nakonowska, które przyjmuje i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Choceń.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa porozumienie.
 
§ 10
Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę
weterynaryjną, która realizowana jest poprzez dyżur lekarza z Gabinetu Weterynaryjnego M. Marciszewski & A. Budindorf, Choceń ul. Czerniewicka 11 w ramach zawartej umowy.

§ 11
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina Choceń.
2. Wysokość środków przewidzianych na realizację Programu w 2016 r. wynosi 15.000 zł.
i obejmuje:
a)      Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 3.000,00 zł;
b)     Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 800,00 zł;
c)     Odławianie bezdomnych zwierząt – 1.500,00 zł;
d)     Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – 1.500,00 zł;
e)      Poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt – 1.100,00 zł;
f)       Usypianie ślepych miotów – 300,00 zł;
g)      Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 300,00 zł;
h)      Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 6.500,00 zł.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. wprowadziła obowiązek określenia przez radę gminy w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę,
wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
 
Niniejszy Program wykładamy do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Choceń.

Wytworzył: Agnieszka Świątkowska (25 lutego 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (25 lutego 2016, 08:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij